PIELĘGNIARSTWO 

STUDIA DUALNE W LĘBORKU 

TEL. 663 334 303

Rekrutacja 

Wymagane dokumenty

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia jest złożenie następujących dokumentów:

 • wypełniony i wydrukowany kwestionariusz osobowy dostępny w wersji elektronicznej na www.wirtualna.byd.pl Kwestionariusz ten należy wydrukować, podpisać i złożyć do Uczelni dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia
 • świadectwo dojrzałości, odpis lub kserokopię - oryginał lub duplikat do wglądu (nie dotyczy studiów II stopnia)
 • dyplom, odpis dyplomu lub kserokopię - oryginał lub duplikat do wglądu (dotyczy studiów II stopnia)
 • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem)
 • orzeczenie lekarskie na kierunek fizjoterapia oraz pielęgniarstwo
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej 85 zł
 • potwierdzenie opłaty wpisowego 300 zł (poza promocją)

W celu ułatwienia kwalifikacji na studia uruchomiliśmy Wirtualną Rekrutację na studia I i II stopnia.

Cel kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie studentów w szeroką i wszechstronną wiedzę i umiejętności oraz przygotowanie zawodowe do zatrudnienia we wszystkich obszarach pielęgniarstwa.

 

 

Program studiów

Student oprócz ogólnych przedmiotów z zakresu nauk społecznych, zapoznaje się z podstawami nauk medycznych (anatomia, fizjologia, patologia itd.), podstawami pielęgniarstwa, a następnie uzyskuje wiadomości ogólnomedyczne i umiejętności pielęgniarstwa specjalistycznego z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii, pediatrii, neurologii i rehabilitacji, chirurgii, psychiatrii, położnictwa i ginekologii, a także opieki paliatywnej. 

Sylwetka Absolwenta

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

w zakresie wiedzy posiada:

 • szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
 • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 • znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

w zakresie umiejętności potrafi:

 • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 • udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
 • samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
 • organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;

w zakresie kompetencji społecznych:

 • skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 • posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się. 

Umiejętności

Absolwent studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwa jest:

 • samodzielnym praktykiem, profesjonalistą –
 • przygotowanym do efektywnego pielęgnowania,
 • kierowania opieką pielęgniarską,
 • zdolnym do podejmowania kompetentnych decyzji dotyczących pielęgnowania,
 • odpowiedzialnym za jakość oferowanych i świadczonych usług,
 • przygotowanym do współpracy i współdziałania w interdyscyplinarnym zespole opiekuńczym,
 • świadomym swoich kompetencji związanych z realizacją własnej roli zawodowej.

Absolwent jest osobą :

 • odpowiedzialną,
 • zdolną do empatii,
 • odporną na stres,
 • wykazującą łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • życzliwą,
 • ciągle doskonalącą swoje techniki pracy i wiedzę,
 • dbającą o integralny rozwój osobowy

Języki obce

Absolwent będzie władał językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.

Wykaz przedmiotów

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu nauk podstawowych:

 • Anatomia, 
 • Fizjologia,
 • Patologia, 
 • Genetyka, 
 • Farmakologia, 
 • Biochemia i biofizyka, 
 • Mikrobiologia i parazytologia, 
 • Radiologia

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu nauk społecznych: 

 • Psychologia, 
 • Socjologia, 
 • Pedagogika, 
 • Prawo, 
 • Zdrowie publiczne 

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu podstaw opieki pielęgniarskiej: 

 • Podstawy pielęgniarstwa,
 • Podstawowa opieka, 
 • Dietetyka, 
 • Badania fizykalne, 

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu opieki specjalistycznej:

 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne,
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, 
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, 
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne,
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, 
 • Opieka paliatywna,
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych, 
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne,
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
 • Podstawy ratownictwa medycznego

 

 

 

KONTAKT

+ 48 727 448 435 

osrlebork@gmail.com
UL. KRZYWOUSTEGO 1
84-300 LĘBORK