Pielęgniarstwo

LICENCJACKIE  6 SEMESTRÓW

Pielęgniarstwo

MAGISTERSKIE  4 SEMESTRÓW

Pielęgniarstwo

STUDIA POMOSTOWE

Formularz zgłoszeniowy 

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych        

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:  

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: OCHOTNICZA SŁUŻBA RATOWNICZA (ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork, NIP 8411503155);  

2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  Realizacji umowy o świadczenie usług zawartej z administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO;  

3)    inspektorem ochrony danych u administratora jest Pan/Pani: Rafał Bocian;  

4)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: zarząd Ochotniczej Służby Ratowniczej, instruktorzy Centrum Edukacji Ratowniczej przy OSR Lębork, obsługa Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Lęborku;  

5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  

6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  a)    do dnia zakończenia realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami,  b)    niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących wobec klienta,  c)    wypełnienia obowiązku Administratora wynikającego z obowiązujących przepisów (np. podatkowych);  d)    do czasu cofnięcia wyrażonej odrębnie zgody na przetwarzanie;

 7)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

8)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub innego właściwego organu nadzorczego), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenia RODO);  

9)    podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym realizacji umowy zawartej przez z Administratorem; jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usług na podstawie w/w umowy, w przypadku zgody na marketingowej – podanie danych osobowych jest dobrowolne;  

10)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

KONTAKT

+ 48 727 448 435 

osrlebork@gmail.com
UL. KRZYWOUSTEGO 1
84-300 LĘBORK