Technik administracji

Czas trwania nauki: 2 lata

 Zajęcia w weekendy

Zawód: technik administracji

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass
 • absolwent zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji 
 • wykonuje prace biurowe
 • sporządza dokumenty

Potencjalne miejsca pracy:

Szpitale, przychodnie, zakłady opieki zdrowotnej, własna działalność gospodarcza lub inne instytucje finansowe oraz biura i urzędy.

Program nauczania:

 1. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 2. Język migowy
 3. Język obcy zawodowy
 4. Komputerowe wspomaganie pracy rejestratorki medycznej
 5. Obsługa klienta w podmiotach opieki zdrowotnej
 6. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 7. Podstawy finansów publicznych
 8. Podstawy prawa administracyjnego
 9. Podstawy prawa cywilnego
 10. Podstawy prawa pracy
 11. Postępowanie w administracji
 12. Wychowanie fizyczne
 13. Wykonywanie pracy biurowej

Absolwent potrafi:

 • obsługuje pracę rejestracji w szpitalach, przychodniach i zakładach opieki zdrowotnej
 • sporządza sprawozdania i protokoły
 • przygotowuje karty pacjentów
 • opracowuje projekty akty administracyjne i inne dokumenty
 • zajmuje się planowaniem i organizowaniem pracy rejestracji, w tym harmonogramem przyjmowania pacjentów
 • prowadzić podstawową dokumentację księgową
 • planować koszty i przychody
 • gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników
 • prowadzi rachunkowość w jednostce organizacyjnej;
 • stosuje narzędzia rachunkowości finansowej,
 • kontroluje i kwalifikuje dowody do księgowania,
 • stosuje oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego,
 • przeprowadza analizę finansową i ocenia kondycję finansową jednostki organizacyjnej,
 • sporządza dokumentację pracowniczą,
 • rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • w zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Narodowym Funduszem Zdrowia

KONTAKT

+ 48 727 448 435 

osrlebork@gmail.com
UL. KRZYWOUSTEGO 1
84-300 LĘBORK